Zarządzenie Nr 78/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 78/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 151.478,00 w tym;
a) w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" na kwotę 146.024,00 zł,
b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 5.454,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 listopada 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 146.024 146.024
  80101 Szkoły podstawowe 130.895 2.700
  4010 Wynagrodzenia osobowe 112.900  
  4110 Składki na świadczenia społeczne 12.800  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250  
  4260 Zakup energii   2.480
  4300 Zakup usług pozostałych 3.900  
  4410 Podróże służbowe krajowe 45  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   220
  80103 Oddziały przedszkolne 455 19.390
  4010 Wynagrodzenia osobowe 455 14.900
  4110 Składki na świadczenia społeczne   3.640
  4120 Składki na Fundusz Pracy   850
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1.262 36.485
  4010 Wynagrodzenia osobowe   35.100
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.262  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   385
  80110 Gimnazja publiczne 1.400 64.350
  4010 Wynagrodzenia osobowe 1.000 24.000
  4110 Składki na świadczenia społeczne   32.500
  4120 Składki na Fundusz Pracy   6.500
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   850
  4300 Zakup usług pozostałych 260  
  4410 Podróże służbowe krajowe 140  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   500
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 810 749
  4300 Zakup usług pozostałych 800  
  4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 10  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   18
  4480 Podatek od nieruchomości   61
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   670
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   12.250
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.500
  4410 Podróże służbowe krajow   4.500
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   6.250
  80148 Stołówki szkolne 10.643 470
  4010 Wynagrodzenia osobowe 6.950  
  4110 Składki na świadczenia społeczne 525  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 168  
  4220 Zakup środków żywności 3.000  
  4280 Zakup usług zdrowotnych   120
  4410 Podróże służbowe krajow   100
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   250
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 419  
  4110 Składki na świadczenia społeczne 330  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 34  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55  
  80195 Pozostała działalność 140 9.630
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   8.130
  4300 Zakup usług pozostałych 140 1.500
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.454 5.454
  85401 Świetlice szkolne 5.454 5.098
  4010 Wynagrodzenia osobowe 4.660 614
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   203
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 794 182
  4120 Składki na Fundusz Pracy   1.159
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
  4240 Zakup pomocy naukowych, daydaktycznych i książek   1.640
  4280 Zakup usług zdrowotnych   300
  85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   356
  4300 Zakup usług pozostałych   356

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 78/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2016 09:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż