Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…

Zarządzenie Nr 79/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 659 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 55 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 604 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 659 zł, w tym na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 55 zł
- wypłaty zasiłków stałych - 604 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 5.000 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 3.000 zł
b) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 2.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 659
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za oaoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 55
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 55
  85216 Zasiłki stałe 604
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 604
    Razem zmniejszenia 659
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 79/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2016 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 659
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za oaoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 55
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 55
  85216 Zasiłki stałe 604
  3110 Świadczenia społeczne 604
    Razem zmniejszenia 659
 
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 79/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 3.000 3.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.000 3.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.000
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   1.000
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000  
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000 2.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000 2.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
    Razem 5.000 5.000

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2016 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.01.2017 11:34 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
27.01.2017 11:33Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
27.01.2017 11:33Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
27.01.2017 11:33 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
08.12.2016 09:56Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
08.12.2016 09:56 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)