Uchwała Nr 117/XXXII/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Uchwała Nr 117/XXXII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 59.157,81 zł, z następujących źródeł:
a) wpłaty za ogrzewanie zjednostek podległych na podstawie wystawianych refaktur - 21.657,81 zł
b) zwrot podatku VAT za lata poprzednie - 16.000 zł
c) wpłaty za zużytą energię elektryczną (na podstawie refaktur) - 7.500 zł
d) sprzedaż gruntów rolnych - 3.300 zł
e) podatek leśny od osób prawnych - 6.000 zł
f) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 2.100 zł
g) dobrowolne wpłaty na budowę kanalizacji - 2.600 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 59.157,81 zł z przeznaczeniem na:
a) dotacja dla OSP w Ułazowie na zakup wyposażenia osobistego strażaków oraz wyposażenia pojazdów specjalnych - 7.331 zł
b) dotacja dla OSP w Cewkowie na zakup wyposażenia - 716,81 zł
c) utrzymanie podopiecznych w DPS - 5.000 zł
d) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia w Starym Dzikowie) - 8.610 zł
e) wykonanie studium wykonalności i analiz finansowych do zadania "Remont wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie" - 15.000 zł
f) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Remont wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie" - 22.500 zł
4. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 117/XXXII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 października 2016 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.300
  01095 Pozostała działalność 3.300
  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.300
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.100
  40002 Dostarczanie wody 2.100
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2.100
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.500
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.500
  0970 Wpływy z różnych dochodów 7.500
4. 750 Administracja publiczna 37.657,81
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37.657,81
  0830 Wpływy z usług 21.657,81
  0970 Wpływy z różnych dochodów 16.000
5. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.000
  75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.000
  0330 Wpływy z podatku leśnego 6.000
6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.600
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.600
  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2.600
    Razem zwiększenia 59.157,81

 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 117/XXXII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 października 2016 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.610
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.610
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.610
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.047,81
  75412 Ochotnicze straże pożarne 8.047,81
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8.047,81
3. 852 Pomoc społeczna 5.000
  85202 Domy pomocy społecznej 5.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5.000
2. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37.500
  92195 Pozostała działalność 37.500
  4300 Zakup usług pozostałych 37.500
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37.500
    Razem zwiększenia 59.157,81

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 117/XXXII/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2016 14:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż