Uchwała Nr 119/XXXIII/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016, związanych z przygotowaniem i realizacją mikroprojektu…

Uchwała Nr 119/XXXIII/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016, związanych z przygotowaniem i realizacją mikroprojektu wspólnego pn. "Śladami wspólnej kultury"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 4 kwietnia 2016 r. poz. 446)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na realizację przez Gminę Stary Dzików w latach 2017-2018 mikroprojektu wspólnego pn. "Śladami wspólnej kultury" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
2. Mikroprojekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Jasenov (Słowacja) jako Partnerem Wiodącym projektu.
3.Całkowitą wartość projektu po stronie Gminy Stary Dzików ustala się na kwotę 62.823,85 zł, w tym:
- wartość wkładu własnego - 9.423,58 zł
- wartość dofinansowania ze środków EFRR - 53.400,27 zł

§ 2

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Stary Dzików zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2016, związanych z przygotowaniem i realizacją mikroprojektu wspólnego pn. "Śladami wspólnej kultury" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej lnterreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w wysokości 62.823,85 zł, w tym:
- w roku 2017 - 31.411,92 zł
- w roku 2018 - 31.411,93 zł

§ 3

Spłata zobowiązań dotyczących wyżej wymienionego zadania nastąpi w latach:
1) 2017 - 31.411,92 zł, z czego:
- 26.700,13 zł z dotacji w ramach EFRR
- 4.711,79 zł z podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód własny Gminy Stary Dzików
2) 2018 - 31.411,93 zł, z czego:
- 26.700,14 zł z dotacji w ramach EFRR
- 4.711,79 zł z podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód własny Gminy Stary Dzików

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 112/XXX/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016, związanych z przygotowaniem i realizacją mikroprojektu wspólnego pn. "Śladami wspólnej kultury".

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 119/XXXIII/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016, związanych z przygotowaniem i realizacją mikroprojektu…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2016 14:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż