Uchwała Nr 124/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych jednostki obsługującej,…

Uchwała Nr 124/XXXIV/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" oraz art. 1Ob ust. 2 pkt 1-3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446) uchwala się co następuje -

§ 1

Określa się jako jednostkę obsługującą jednostkę organizacyjną gminy Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Starym Dzikowie zwaną dalej Zespołem.
Z dniem 1 stycznia 2017r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zwany dalej jednostką obsługującą, prowadzi wspólną obsługę szkół i placówek oświatowych wskazanych w § 2.

§ 2

Określa się jako jednostki obsługiwane przez Zespół, następujące jednostki organizacyjne gminy, zwane dalej jednostkami obsługiwanymi:
1. Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa,
- Gimnazjum,
- Oddział Przedszkolny,
- Punkty Przedszkolne,
- Szkoła filialna w Ułazowie.
2. Zespół Szkół w Cewkowie w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa,
- Gimnazjum,
- Oddział Przedszkolny,
- Punkt Przedszkolny,
- Szkoła filialnaw Moszczanicy.

§ 3

Określa się zakres obowiązków powierzonych Zespołowi w ramach wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych:
1. Obsługę administracyjną,
2. Obsługę finansową,
3. Prowadzenie rachunkowości, o której mowa w  art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.),
4. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych,
5. Obsługę organizacyjną.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 124/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych jednostki obsługującej,…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2016 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż