Uchwała Nr 125/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Starym Dzikowie

Uchwała Nr 125/XXXIV/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2016r. poz. 446) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z poźn. zm.) -

uchwala się co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Starym Dzikowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 242/XXXIII/2006 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi
Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Starym Dzikowie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do
Uchwały 125/XXXIV/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 listopada 2016 r.

STATUT GMINNEGO ZESPOLU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zwany dalej Zespołem jest gminną jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej.
2. Zespół działa na podstawie:
1) uchwały Nr 91/XIII/95 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół;
2) uchwały Nr 124/XXXIV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków
powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.;
3) uchwały Nr 125/XXXIV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 listopada 2016r w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Starym Dzikowie,
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).
§ 2. Siedzibą Zespołu jest miejscowość Stary Dzików,
§ 3. 1. Działalność Zespołu finansowana jest z budżetu Gminy Stary Dzików.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu są roczne plany finansowe.
§ 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Wójt Gminy Stary Dzików.

Rozdział 2
Cel i zakres działania

§ 5. 1. Zespół pełni funkcję jednostki obsługującej w zakresie obsługi finansowej, rachunkowej i administracyjno-organizacyjnej dla:
1) gminnych jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych - określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy w Starym Dzikowie;
2. Zespół wykonuje również inne zadania przewidziane w niniejszym statucie.
§ 6. Do zadań Zespołu należy:
1) obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników jednostek obsługiwanych, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych;
2) wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji zadań własnych i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem;
3) sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa;
4) koordynacja spraw organizacyjno-administracyjnych dla zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych;
5) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej placówek oraz jej archiwizowanie
6) opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych w zakresie obsługiwanych jednostek przy współpracy z dyrektorami/kierownikami tych placówek, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach;
7) współpraca ze Skarbnikiem Gminy Stary Dzików w zakresie realizacji budżetu w części dotyczącej finansowania zadań jednostek odsługiwanych;
8) prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
9) prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników jednostek obsługiwanych i Zespołu;
10) obsługa wypłat stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych oraz wyprawek szkolnych dla uczniów;
11) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników jednostek obsługiwanych oraz pracowników Zespołu;
12) koordynowanie spraw prawno-organizacyjnych placówek oświatowych;
13) prowadzenie obsługi kasowej i bankowej Zespołu i jednostek obsługiwanych;
14) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
15) organizacja remontów, przeglądów technicznych budynków, prowadzenie ksiąg obiektów oraz nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie remontów bieżących;
16) bieżące informowanie Wójta Gminy Stary Dzików o sytuacji finansowej i realizacji budżetu;
17) określanie zasad (polityki) rachunkowości;
18) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
19) prowadzenie ewidencji składników majątkowych;
20) prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole;
21) realizowanie wspólnych i powierzonych w trybie prawa zamówień publicznych zamówień na
usługi i dostawy poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowanie umów na potrzeby obsługiwanych placówek;
22) realizacja innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego, a zleconych do prowadzenia Zespołowi a w szczególności:
a) koordynowanie działań z zakresu systemu informacji oświatowej,
b) obsługa zadania w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
c) organizacja dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do placówek oświatowych,
d) wykonywanie innych przewozów na potrzeby obsługiwanych jednostek i zleconych przez organ prowadzący,
e) planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych,
f) prowadzenie rejestru obowiązku szkolnego oraz nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki przez uczniów,
g) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych,
23) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w Starym Dzikowie i zarządzeń Wójta Gminy Stary Dzików dotyczących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
24) wykonywanie innych zadań zleconych przez organy gminy.

Rozdział 3
Majątek i gospodarka fmansowa

§ 7. 1. Zespół jest gminną jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta
Gminy Stary Dzików.
3. Projekt planu opracowuje Dyrektor.
4. Wszystkie zmiany w planie finansowym wymagają decyzji Wójta Gminy Stary Dzików.
§ 8. Zespół jest finansowany z budżetu Gminy Stary Dzików.
§ 9. Majątek Zespołu stanowią środki trwałe i nietrwałe będące w jego posiadaniu.

Rozdział 4
Zarządzanie i organizacja

§ 10. 1. Pracą Zespołu kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Stary Dzików.
2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora wykonuje Wójt Gminy Stary Dzików.
3. Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie Zespołu oraz za terminowe i zgodne z prawem działanie jednostki.
§ 11. 1. Dyrektor Zespołu samodzielnie, w granicach udzielonych upoważnień podejmuje decyzje dotyczące Zespołu i ponosi za nie odpowiedzialność.
2. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do pracowników Zespołu.
3. Dyrektor zatrudnia, awansuje i zwalnia podległych mu pracowników, określa ich szczegółowy zakres obowiązków,jest ich zwierzchnikiem służbowym i wykonuje wobec nich pozostałe czynności ze stosunku pracy.
4. Wymagania i kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.
§ 12. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora Zespołu należy:
1) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Zespołu, a w szczególności opracowanie regulaminu organizacyjnego i jego zmian, określanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach;
2) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników Zespołu;
3) wydawanie zarządzeń i instrukcji regulujących bieżącą działalność Zespołu;
4) sprawowanie działań kontroli zarządczej, zgodnie z ustalonymi standardami;
5) współpraca z dyrektorami i kierownikami obsługiwanych jednostek;
6) zapewnienie pracownikom Zespołu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
7) ustalenie zasad i prawidłowego obiegu dokumentów w Zespole;
8) nadzór nad wszystkimi zadaniami prowadzonymi w Zespole.
§ 13. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Zespołu określa regulamin organizacyjny ustalony zarządzeniem Dyrektora.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§ 14. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
§ 15. Zespół używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem.
§ 16. Dokonanie wszelkich zmian w Statucie odbywa się w takim samym trybie, jak dla jego nadania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 125/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2016 11:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż