Uchwała Nr 126/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stary Dzików"

Uchwała Nr 126/XXXIV/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stary Dzików"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984 i 1238; 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942 i 1101)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stary Dzików" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 126/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stary Dzików"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2016 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż