Uchwała Nr 127/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Uchwała Nr 127/XXXIV/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 521.900 zł, z następujących źródeł:
a) opłata eksploatacyjna - 521.900 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 190.600 zł, z następujących źródeł:
a) sprzedaż drewna - 190.600 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 331.300 zł z przeznaczeniem na:
a) podatek VAT od działalności leśnej - 50.000 zł
b) zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól - 8.500 zł
c) czyszczenie, wyrównywanie działek gminnych - 2.500 zł
d) zakup usług i energii w lokalach należących do gminy - 4.000 zł
e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy - 100.000 zł
f) opłacenie składek PFRON - 2.000 zł
g) zakup materiałów, wyposażenia, usług i energii w urzędzie gminy - 60.000 zł
h) zakup usługi drukarskiej (druk kalendarzy i pocztówek) w ramach promocji gminy - 3.500 zł
i) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP - 1.400 zł
j) ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych - 7.000 zł
k) zakup masek tlenowych i materiałów (w tym: paliwa) dla jednostek OSP - 4.400 zł
l) zakup materiałów i wyposażenia w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi - 5.000 zł
m) opracowanie studium wykonalności oraz kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu parasolowego dotyczącego mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw dornowych z terenu Gminy Stary Dzików - 25.000 zł
n) wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych - 50.000 zł
o) remont dachu na budynku komunalnym mieszkalnym (ul. Kopernika 3) - 6.000 zł
p) składka konserwacyjna dla Rejonowe?o Związku Spółek Wodnych - 2.000. zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 127/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 listopada 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 521.900
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 521.900
  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 521.900
    Razem zwiększenia 521.900
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 190.600
  02001 Gospodarka leśna 190.600
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 190.600
    Razem zmniejszenia 190.600

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 127/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 listopada 2016 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 50.000
  02001 Gospodarka leśna 50.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 50.000
2. 600 Transport i łączność 8.500
  60017 Drogi wewnętrzne 8.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.500
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 14.500
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.500
  4260 Zakup energii 2.000
  4270 Zakup usług remontowych 6.000
  4300 Zakup usług pozostałych 4.500
  4430 Różne opłaty i składki 2.000
4. 750 Administracja publiczna 165.500
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 162.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53.000
  4260 Zakup energii 4.000
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.500
  4300 Zakup usług pozostałych 3.500
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.800
  75412 Ochotnicze straże pożarne 12.800
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.200
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.400
6. 801 Oświata i wychowanie 50.000
  80101 Szkoły podstawowe 50.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000
7. 851 Ochrona zdrowia 5.000
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
8. 900 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.000
  90095 Pozostała działalność 25.000
  4300 Zakup usług pozostałych 25.000
    Razem zwiększenia 331.300

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 127/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2016 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż