Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Prowadzisz sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Dzików?
Znajdziesz tu wszystko o czym powinieneś pamiętać aby nie utracić prawa do sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.

T E R M I N Y
I. do 31 stycznia:
1. złożenie pisemnego oświadczenia o wartości poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W oświadczeniu podaje się kwotę należną sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatków od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.  
2. wniesienie I raty opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym.
II. do 31 maja – wniesienie II raty opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia w danym roku kalendarzowym.
III. do 30 września – wniesienie III raty opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia w danym roku kalendarzowym.
W/w terminy są „niewzruszone”, co oznacza, iż wykonanie wskazanych czynności musi nastąpić „DO” danego dnia i nie ma możliwości ich przesunięcia.  
IV. do 14 dni – należy zgłosić wszelkie zmiany danych zawartych w zezwoleniu, w tym również informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności w tym zakresie.

Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady uległy zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie, a mianowicie:

A.  przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.
Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie sprzedaje trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:
-       do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
-       od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
-       powyżej 18% alkoholu
który nie złoży do 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 1 marca, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:
-      30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł
-      30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł
-      30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,00 zł.
Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

B.  przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.
Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.
Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 111 ust. 5.
Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:
-       do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
-       od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
-       powyżej 18% alkoholu
który nie zapłaci do 31 stycznia pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń, i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 1 marca, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:
-      30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł
-      30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł
-      30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,00 zł.
W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana w sposób określony w art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:
1)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3)  77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w roku poprzednim ustawowe progi określone w art. 111 ust. 5, nie zapłaci do 31 stycznia pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 1 marca, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.
Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.
Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

O P Ł A T Y
1. Opłatę wnosi się za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym.
2. Obliczenie wysokości opłaty jest czynnością rachunkową wykonywaną przez przedsiębiorcę.
3. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej  do okresu ważności zezwolenia.
4. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo – przed wydaniem zezwolenia i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
5. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości – jednorazowo – do 31 stycznia danego roku.
6. Dla przedsiębiorcy, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy, wnoszenie opłat pozostaje na dotychczasowych zasadach, tj. z zastosowaniem 3 równych rat – do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
7. Przedsiębiorca, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy może również wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowo – jeżeli wyrazi taką wolę.
Jak określić ile muszę zapłacić?
1. podsumuj obroty za rok ubiegły osobno dla każdego zezwolenia (kwoty wskazane w oświadczeniu),
2. sprawdź czy przekroczyłeś pułapy określone w  ustawie, tj.:
a) 37.500 zł dla napojów alkoholowych zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – A
b) 37.500 zł dla napojów alkoholowych zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – B
c) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – C
2.1 jeśli nie przekroczyłeś pułapów ustawowych Twoja opłata roczna wynosi:   A = 525 zł    B = 525 zł    C = 2100 zł  
2.2   jeśli przekroczyłeś pułapy ustawowe – musisz obliczyć ile zapłacić: A lub B   >  wartość z oświadczenia x 1,4% C    >  wartość z oświadczenia x 2,7%
Jak mogę wnieść opłatę należną?
1. gdy zezwolenie jest ważne cały rok kalendarzowy:
a) wnoszę jednorazową (za cały rok) opłatę w styczniu, lub
b) dzielę należność roczną (pkt 2.1 lub 2.2) przez 3 i uzyskuję opłatę ratalną jaką muszę wnosić w terminach określonych w pkt. I-III
2. zezwolenie traci ważność/rozpoczyna się w danym roku kalendarzowym: Opłatę uiszcza się do 31 stycznia – przed wydaniem nowego zezwolenia w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w danym roku.
Jak obliczyć wysokość opłaty proporcjonalnej?
Opłatę roczną obliczoną zgodnie z punktem 2.1 lub 2.2 należy podzielić na ilość dni w danym roku kalendarzowym (uwaga: 365 lub 366), a następnie pomnożyć przez ilość dni ważności zezwolenia w danym roku.
Gdzie wpłacać należne opłaty?
W kasie Urzędu Gminy lub PRZELEW NA KONTO: Gmina Stary Dzików, 37-632 Stary Dzików Bank Spółdzielczy 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001
WYGASZENIE ZEZWOLENIA
1. Na wniosek przedsiębiorcy:
a) likwidacja punktu sprzedaży,
b) zmiana rodzaju działalności („przebranżowienie”),
c) zmiana składu osobowego spółki cywilnej.
2. Z urzędu:
a) niezachowanie terminów ustawowych dla wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia,
b) nie złożenie oświadczenia o obrotach do 28 lutego,
c) wniesienie opłaty w niewystarczającej wysokości,
d) upływ terminu ważności określonej w zezwoleniu – nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie.
Sankcje wygaszenia (pkt 2 a-c): Wniosek o nowe zezwolenie można złożyć dopiero po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o wygaszeniu zezwolenia. Decyzja prawomocna – do dnia odbioru decyzji należy doliczyć 14 dni.
COFNIĘCIE ZEZWOLENIA
Organ musi cofnąć zezwolenia przedsiębiorcy, który:
1. nie przestrzega zasad sprzedaży napojów alkoholowych określonych w przepisach prawa,
2. przedstawia fałszywe dane w oświadczeniu o obrotach,
3. ma sądowy zakaz prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.
Sankcje cofnięcia: Wniosek o nowe zezwolenie można złożyć dopiero po upływie 3 lat od prawomocnej decyzji.
POBÓR OPŁATY PRZY WYGASZENIU I COFNIĘCIU ZEZWOLENIA
Zgodnie z treścią art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oraz w zgodzie z bieżącym orzecznictwem i wyrokami sądowymi – pobór opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wygląda następująco:
1. W przypadku cofnięcia zezwolenia (decyzja o cofnięciu) = opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu
2. W przypadku wygaszenia zezwolenia (decyzja o wygaszeniu):
a) na wniosek Przedsiębiorcy = opłatę pobiera się do dnia wskazanego we wniosku o wygaszenie zezwolenia
b) z urzędu (gdy brak złożenia oświadczenia o obrotach lub brak wpłaty raty w odpowiedniej wysokości i w ustawowym terminie) = opłata naliczana jest do dnia uprawomocnienia się decyzji o wygaszeniu
Brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną.
3. Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.
Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansowego tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.  
4. W sytuacji, gdy Przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych – uznaje się, iż Przedsiębiorca nie odnotował obrotów z tytułu sprzedaży  napojów alkoholowych w roku poprzednim i wszelkie ewentualne opłaty liczone będą na podstawie opłat podstawowych określonych w merytorycznej ustawie.
Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność i terminowość wniesionych opłat.
PAMIĘTAJ:  
Musisz uiścić opłatę za faktyczny okres korzystania z zezwolenia. Brak dobrowolnej wpłaty uruchomi procedurę egzekucji. Jeżeli posiadasz zezwolenie, jednak nie korzystasz z niego (nie sprzedajesz napojów alkoholowych), lecz nie poinformowałeś Wójta Gminy o tym fakcie (nie złożyłeś wniosku o wygaszenie) jesteś zobowiązany zapłacić za okres, w którym dysponowałeś uprawnieniem.

Z A S A D Y
1. Z zezwolenia może korzystać tylko przedsiębiorca w nim wskazany.
2. Zezwolenie obliguje do oferowania jedynie napojów alkoholowych w nim wskazanych (A, B lub C) i w sposób ściśle w nim określony (sprzedaż detaliczna, gastronomia, jednorazowa czy podczas organizacji przyjęć).
3. Przedsiębiorca ma obowiązek:
a) opłacać zezwolenie oraz składać oświadczenia o obrotach w terminach określonych w ustawie,
b) zaopatrywać się wyłącznie u hurtowników posiadających stosowne zezwolenia wydane przez marszałka województwa lub – w przypadku napoi pow. 18% – przez ministra  ds. gospodarki,
c) dbać o ład i porządek w punkcie jak i najbliższej okolicy punktu sprzedaży,
d) powiadamiać Policję o zakłóceniach porządku publicznego do jakich dochodzi w punkcie sprzedaży lub jego najbliższej okolicy,
e) zgłaszać zmiany stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od ich zaistnienia (np. utrata tytułu prawnego do lokalu wskazanego jako punkt sprzedaży czy też zaprzestanie sprzedaży).
4. Przedsiębiorca ma zakaz sprzedaży napojów alkoholowych:
a) osobom nieletnim – należy wylegitymować klienta, gdy zachodzi wątpliwość co do jego pełnoletniości,
b) osobom nietrzeźwym,
c) na kredyt lub pod zastaw.

Podstawy prawne:
- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018.2137 j.t.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami).
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późniejszymi zmianami).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2017 14:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż