Uchwała Nr 129/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Uchwała Nr 129/XXXV/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w mi. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
1) zawieranych na czas nieokreślony
2) zawieranych na czas określony do kwoty 2.500.000 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
1) zawieranych na czas nieokreślony
2) zawieranych na czas określony do kwoty 500.000 zł

§ 5

Traci moc uchwała Nr 63/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 129/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2017 10:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż