Uchwała Nr 156/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr 156/XXI/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a; art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do zbycia nieodpłatnie nieruchomości położone we wsi Cewków gm. Stary Dzików na rzecz Skarbu Państwa działki nr ewid. 224 i 4020 – jako urządzenia melioracji podstawowej.

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 156/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.07.2005 11:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.10.2016 14:41Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
03.10.2016 14:41Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
03.10.2016 14:40Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
03.10.2016 14:40Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
03.10.2016 14:40Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
14.03.2011 14:20 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
29.07.2005 11:05 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)