Uchwała Nr 130/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Uchwała Nr 130/XXXV/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz alt. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 130.000 zł, z następujących źródeł:
a) wpływy z opłat mieszkańców za weryfikację techniczną budynków związaną z programem OZE - 60.000 zł
c) wpływy ze sprzedaży wody - 39.000 zł
d) wpływy za odbiór ścieków - 31.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na:
a) opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu parasolowego dotyczącego mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Stary Dzików oraz przeprowadzenie audytów na budynkach mieszkalnych - 60.000 zł
b) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Starym Dzikowie - 10.000 zł
c) zakup oleju i gazu grzewczego dla szkół - 50.000 zł
d) zakup oleju grzewczego dla Urzędu Gminy w Starym Dzikowie - 10.000 zł
4. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 130/XXXV/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 39.000
  40002 Dostarczanie wody 39.000
  0830 Wpływy z usług 39.000
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 31.000
  0830 Wpływy z usług 31.000
  90095 Pozostała działalność 60.000
  0830 Wpływy z usług 60.000
    Razem zwiększenia 130.000

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 130/XXXV/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 10.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
2. 801 Oświata i wychowanie 50.000
  80101 Szkoły podstawowe 50.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
  4260 Zakup energii 30.000
3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.000
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5.000
  92116 Biblioteki 5.000
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5.000
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.000
  90095 Pozostała działalność 60.000
  4300 Zakup usług pozostałych 60.000
    Razem zwiększenia 130.000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 130/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2017 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż