Uchwała Nr 131/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr 131/XXXV/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r poz. 518 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w trybie przetargowym nieruchomość położoną we wsi Stary Dzików gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 2101/17 o pow. 0,956 ha i nr ewid. 2101/18 o pow. 0,0507 ha.

§ 2.

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 131/XXXV/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Lp. KW Nr ewid. działki Pow. działki (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w studium zagospodarowania przestrzennego
1. 38014 2101/17 0,0956 w. Stary Dzików tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej
2. 38014 2101/18 0,0507 w. Stary Dzików tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 131/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2017 10:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż