Zarządzenie Nr 81a/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 81a/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 2 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r poz. 518 z późn. zm.), § 3 pkt 1 i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r poz. 1490 z późn. zm.) i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 518 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisje przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Cewkowie nr ewid. 6333/17 o pow. 0,20 ha w następującym składzie:
1. Jan Nieckarz - Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Samagalska - Sekretarz Komisji
3. Krzysztof Kłaczko - Członek Komisji

§ 2

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 28.12.2016r o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie uL Kościuszki 79.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym przetargiem i podpisaniu protokołu z przetargu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 81a/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2017 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż