Zarządzenie Nr 83/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 83/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 25.845,00 w tym;
a) w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" na kwotę 25.845,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 83/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 grudnia 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 25.845 25.845
  80101 Szkoły podstawowe 8.235 2.952
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.700 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 927 0
  4280 Zakup usług zdrowotnych 608 0
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 0
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 2.952
  80103 Oddziały przedszkolne 424 2.150
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 2.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe 225 0
  4110 Składki na świadczenia społeczne 32 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 0
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 44 0
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 100
  4410 Podróże służbowe krajowe 0 50
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 342 2.201
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 1.880
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 321
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 342 0
  80110 Gimnazja publiczne 20 14.517
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 12.885
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 1.200
  4410 Podróże służbowe krajowe 20 0
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 432
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 375 325
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 373 0
  4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 0
  4410 Podróże służbowe krajowe 0 145
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 180
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.264 700
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.188 0
  4300 Zakup usług pozostałych 0 700
  4410 Podróże służbowe krajow 76 0
  80148 Stołówki szkolne 2.120 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 420 0
  4220 Zakup środków żywności 1.700 0
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 10.543 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe 6.413 3.000
  4110 Składki na świadczenia społeczne 3.705 0
  4120 Składki na Fundusz Pracy 240 0
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 185 0
  80195 Pozostała działalność 2.522 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.522 0

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 83/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2017 11:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż