Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…

Zarządzenie Nr 84/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 65.542 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 65.542 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 65.542 zł, w tym na:
- realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 65.542 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 65.542 zł, z tego na:
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 65.542 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 33.307 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 300 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 1.200 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 12.557 zł
d) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 2.000 zł
e) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 6.100 zł
f) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 40 zł
g) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 11.110 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 1.490 zł na:
- wykonanie operatu wodno-prawnego - 1.490 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 grudnia 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 65.542
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 65.542
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 65.542
    Razem zwiększenia 65.542
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 grudnia 2016 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 65.542
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 65.542
  3110 Świadczenia społeczne 65.542
    Razem zwiększenia 65.542
 
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 84/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 grudnia 2016 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 65.542
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 65.542
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 65.542
    Razem zwiększenia 65.542
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 65.542
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 65.542
  3110 Świadczenia społeczne 65.542
    Razem zwiększenia 65.542
 
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 84/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 grudnia 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 300 300
  02001 Gospodarka leśna 300 300
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   300
  4410 Podróże służbowe krajowe 200  
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.200 1.200
  40002 Dostarczanie wody 1.200 1.200
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   160
  4270 Zakup usług remontowych   1.000
  4280 Zakup usług zdrowotnych   40
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
3. 710 Dzialaność usługowa 1.490  
  71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.490  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.490  
4. 750 Administracja publiczna 12.557 12.557
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   100
  4300 Zakup usług pozostałych 100  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.087 12.257
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.162
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   3.842
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.162  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   6.253
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000  
  4430 Różne opłaty i składki 7.425  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500  
  75095 Pozostała działalność 370 200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 370  
  4300 Zakup usług pozostałych   200
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000 2.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.000 2.000
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   1.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   900
  4410 Podróże służbowe krajowe   100
  4430 Różne opłaty i składki 900  
6. 758 Różne rozliczenia   1.490
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   1.490
  4810 Rezerwy   1.490
7. 801 Oświata i wychowanie   1.490
  80101 Szkoły podstawowe   1.490
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.490
  4260 Zakup energii   1.490
  4430 Różne opłaty i składki 900  
  80110 Gimnazja   1.490
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.490
  80113 Dowożenie uczniów do szkół   1.490
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.490
  4280 Zakup usług zdrowotnych   1.490
  4300 Zakup usług pozostałych   1.490
8. 851 Ochrona zdrowia 40 40
  85153 Zwalczanie narkomanii   40
  4300 Zakup usług pozostałych   40
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40  
9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.110 11.110
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   11.110
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   7.000
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   210
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.300
  4120 Składki na Fundusz Pracy   800
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   300
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.000
  90095 Pozostała działalność 11.110  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 11.110  
    Razem 34.797 34.797

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2017 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż