Zarządzenie Nr 86/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych Gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 86/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3. art. 31, art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446). art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), art. 98 i art. 99 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1

Upoważniam:
1. Panią Kazimierę Tracz Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie
2. Pana Wiesława Kotulę Dyrektora Zespolu Szkół w Cewkowie
3. Panią Barbarę Żyła Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
4. Pana Stanisława Sulikowskiego Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie
do jednoosobowego działania w imieniu Wójta Gminy Stary Dzików w sprawie:
1) składania oświadczeń woli i zawierania w imieniu Gminy Stary Dzików umów cywilnoprawnych w zakresie wynikającym ze statutowej działalności jednostki
2) zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Stary Dzików w zakresie wynikającym z planu finansowego jednostki
3) gospodarowania mieniem Gminy Stary Dzików przekazanym jednostce
4) przygotowania lub przeprowadzenia postępowań o udzieleniu zamówienia publicznego
5) reprezentowania Gminy Stary Dzików przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych i egzekucyjnych związanych z działalnością jednostki
6) udzielania pracownikom jednostki odpowiednio adwokatom lub radcom prawnym dalszych pełnomocnictw w zakresie spraw określonych w pkt 1-4.

§ 2

Niniejsze pełnomocnictwo udzielam na czas nieokreślony.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 86/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2017 10:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż