Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 88/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 2.737,74 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 700 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 1.467,74 zł
c) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 100 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 470 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 88/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 700 700
  60095 Pozostała działalność 700 700
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   700
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700  
2. 750 Administracja publiczna 1.467,74 1.467,74
  75011 Urzędy wojewódzkie 173,74 173,74
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173,74  
  4300 Zakup usług pozostałych   138,50
  4410 Podróże służbowe krajowe   35,24
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200 1.294
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.294
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.094  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.094  
3. 801 Oświata i wychowanie 100 100
  80101 Szkoły podstawowe 100  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100  
  80110 Gimnazja   100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   100
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 470 470
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 470 470
  4270 Zakup usług remontowych   470
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 470  
    Razem 2.737,74 2.737,74

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2017 10:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż