Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 89/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 13.449,00 w tym;
a) w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" na kwotę 13.449,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 89/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 13.449 13.449
  80101 Szkoły podstawowe 8.094 4.001
  4010 Wynagrodzenia osobowe 2.650 0
  4110 Składki na świadczenia społeczne 0 2.860
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 576
  4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 0 565
  4430 Różne opłaty i składki 4.804 0
  4410 Podróże służbowe krajowe 550 0
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 0
  80103 Oddziały przedszkolne 10 0
  4010 Wynagrodzenia osobowe 10 0
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0 3.356
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0 270
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 500
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 180
  4410 Podróże służbowe krajowe 0 66
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 2.340
  80110 Gimnazja publiczne 2.082 619
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 319
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 300
  4430 Różne opłaty i składki 2.082 0
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 0 4.065
  4300 Zakup usług pozostałych 0 4.065
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.487 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 0
  4300 Zakup usług pozostałych 1.287 0
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 113 208
  4410 Podróże służbowe krajowe 113 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 208
  80148 Stołówki szkolne 1.027 1.200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.027 0
  4220 Zakup środków żywności 0 1.200
  80195 Pozostała działalność 636 0
  4300 Zakup usług pozostałych 636 0

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2017 11:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż