Zarządzenie Nr 90/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…

Zarządzenie Nr 90/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 10.453 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 10.453 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 17.453 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 17.453 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 10.453 zł, w tym na:
- realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 10.453 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 17.453 zł, w tym na:
- wypłaty świadczeń wychowawczych - 17.453 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 10.453 zł, z tego na:
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 10.453 zł
2. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 17.453 zł, z tego na:
- dofinansowanie zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 17.453 zł
3. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 22.314,13 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 1.200 zł
b) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 21.114,13 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 10.453
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.453
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10.453
    Razem zwiększenia 10.453
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 17.453
  85211 Świadczenie wychowawcze 17.453
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 17.453
    Razem zmniejszenia 17.453
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 10.453
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.453
  3110 Świadczenia społeczne 10.453
    Razem zwiększenia 10.453
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 17.453
  85211 Świadczenie wychowawcze 17.453
  3110 Świadczenia społeczne 17.453
    Razem zmniejszenia 17.453
 
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 90/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 10.453
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.453
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10.453
    Razem zwiększenia 10.453
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 17.453
  85211 Świadczenie wychowawcze 17.453
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 17.453
    Razem zmniejszenia 17.453
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 10.453
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.453
  3110 Świadczenia społeczne 10.453
    Razem zwiększenia 10.453
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 17.453
  85211 Świadczenie wychowawcze 17.453
  3110 Świadczenia społeczne 17.453
    Razem zmniejszenia 17.453
 
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 90/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 1.200 1.200
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.200 1.200
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.200
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000  
2. 852 Pomoc społeczna 21.114,13 21.114,13
  85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze   1.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   1.000
  85202 Domy pomocy społecznej   2.157,44
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   2.157,44
  85204 Rodziny zastępcze   1.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   1.000
  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   200
  4410 Podróże służbowe krajowe   200
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   600
  85211 Świadczenie wychowawcze 4.784,46 4.784,46
  3110 Świadczenia społeczne   1.056,47
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.860,18  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   510,16
  4120 Składki na Fundusz Pracy   635,70
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   318,71
  4260 Zakup energii 424,28  
  4300 Zakup usług pozostałych   841,40
  4430 Różne opłaty i składki   190,40
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   264,40
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   967,22
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.615,83 4.615,83
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   40
  3110 Świadczenia społeczne 3.618,85  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 554,89  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   239,19
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.839,56
  4120 Składki na Fundusz Pracy   90,27
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   760,15
  4280 Zakup usług zdrowotnych   150
  4300 Zakup usług pozostałych 442,09  
  4410 Podróże służbowe krajowe   400
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   8,26
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   88,40
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   4.680
  3110 Świadczenia społeczne   4.680
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 11.713,84  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.151,78  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.138,03  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 171.47  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500  
  4260 Zakup energii 457,84  
  4280 Zakup usług zdrowotnych 22  
  4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 19,59  
  4410 Podróże służbowe krajowe 277,83  
  4430 Różne opłaty i składki 975,30  
  85295 Pozostała działalność   1.876,40
  3110 Świadczenia społeczne   1.876,40
    Razem 22.314,13 22.314,13

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 90/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2017 13:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż