Uchwała Nr 158/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr 158/XXI/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 471.607 zł,
   
w tym z następujących źródeł:

 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę – 200.000 zł
 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę – 2.397 zł
 3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na System Informatyczny “POMOST” o kwotę – 430 zł i na dożywianie uczniów w szkołach o kwotę – 2.500 zł
 4. ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych w kwocie – 85.000 zł
 5. z opłaty eksploatacyjnej w kwocie – 134.420 zł
 6. zwiększa się subwencję oświatową o kwotę – 3.400 zł
 7. zwiększa się subwencję uzupełniającą o kwotę – 13.381 zł
 8. zwiększa się subwencję rekompensującą o kwotę – 30.079 zł.

Środki na dofinansowanie wprowadzono na podstawie pism Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie F.VI.3011/1/65/04 z dnia 2004-10-06, F.VI.3011/1/76/04 z dnia 2004-10-28.

Umowy z dnia 28.04.2004 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.

Subwencje wprowadzono na podstawie pism Ministra Finansów ST3-4820-22/2004 z dnia 2004-05-25, ST3-4822-6/2004 z dnia 2004-11-18, ST5-4820-37g/2004 z dnia 2004-11-29, ST5-4820-43g/2004 z dnia 2004-11-30.

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 100.000 zł,
   
w tym z następujących źródeł:

 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę – 100.000 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 471.607 zł z przeznaczeniem na:

 1. wykonanie rowów odwadniających – 15.000 zł
 2. zapłacenie podatku VAT z lasów – 60.000 zł
 3. zakup ogrodzenia cmentarza w Cewkowie – 2.900 zł
 4. zakup opału dla U.G. – 5.000 zł
 5. opłaty komputerowe i telefoniczne – 20.000 zł
 6. wyjazdy służbowe w U.G. – 5.000 zł
 7. przeprowadzenie referendum w sprawie wywozu śmieci – 6.680 zł
 8. utrzymanie straży pożarnych OSP – 5.500 zł
 9. zakup sprzętu do usuwania skutków powodzi – 800 zł
 10. zakup płytek i układanie w Szkole w Cewkowie – 17.000 zł
 11. budowa gimnazjum – 200.000 zł
 12. dotacja dla zakładu wet. – 20.000 zł
 13. dodatki mieszkaniowe – 2.000 zł
 14. wynagrodzenie dla pracowników GOPS – 3.000 zł
 15. zakup sprzętu komputerowego – 430 zł
 16. dożywianie uczniów w szkołach – 2.500 zł
 17. opłacenie składek ZUS w świetlicach szkolnych – 3.400 zł
 18. utrzymanie oczyszczalni ścieków, energia elektryczna, remonty bieżące i zakup materiałów – 14.000 zł
 19. remont sieci kanalizacyjnej – 2.397 zł
 20. opłaty za wysypisko śmieci – 24.000 zł
 21. opłaty za oświetlenie ulic – 7.000 zł
 22. dotacja dla świetlic i GOK – 50.000 zł
 23. dotacja dla bibliotek – 5.000 zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 100.000 zł z następujących zadań:

 1. rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie.

5. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 158/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.07.2005 11:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż