Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią - "Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r., stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych na terenie wsi Cewków, Moszczanica, Stary Dzików, Nowy Dzików, Ułazów"

INFORMACJA
O przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości
zapoznania się zjego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z poź zm)

informuję

o zatwierdzeniu zarządzeniem Nr 1/2017 Starosty Lubaczowskiego z dnia 9 stycznia 2017 r . - "Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r., stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych na terenie wsi Cewków, Moszczanica, Stary Dzików, Nowy Dzików, Ułazów".

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z przyjętym "Uproszczonym planem urządzania lasu dla lasów Gminy Stary Dzików, na lata 2017 - 2026" wraz z prognozą odziaływania na środowisko w Urzędzie Gminy Stary Dzików w pok. 13 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z poź zm), projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasu wymagał przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko. Informację o wyłożeniu projektu i wnoszeniu uwag i wniosków podano do publicznej wiadomości dnia 2 listopada 2016 r. na okres 21 dni. W tym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków. Jednocześnie tut. Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Rzeszowie pismem z dnia 2.11.2016 r. o o wyrażenie opinii do projektu: "Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów Gminy Stary Dzików, na lata 2017 - 2026" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Powyższe organy wydały pozytywne opinie do UPUL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, RDOŚ dnia 17.11.2016 r. a WIS dnia 10.11.2016.

Informację wywieszono na tablicy ogłośzeń Urzędu Gminy Stary Dzików oraz zamieszczono w BlP Urzędu.


                                                                                                        WÓJT GMINY
                                                                                                       Barbara Małecka

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią - "Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r., stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych na terenie wsi Cewków, Moszczanica, Stary Dzików, Nowy Dzików, Ułazów"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2017 13:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż