Uchwała Nr 135/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Uchwała Nr 135/XXXVI/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 726.987 zł, z następujących źródeł:
a) środki finansowe w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętej PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików" - 726.987 zł
2. Szczegółowe kwoty zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 233.802,83 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików" - 233.802,83 zł
4. Szczegółowe kwoty zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 493.184,17 zł.
2. Zwiększa się źródła pokrycia deficytu w postaci długoterminowych kredytów i pożyczek o kwotę 493.184,17 zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 493.184,17 zł, w tym:
- § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" o kwotę 493.184,17 zł
4. Zwiększa się limity zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 2.470.184,17 zł, w tym:
- na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 493.184,17 zł
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu o kwotę 1.977.000 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewkow-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików" - 1.977.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 135/XXXVI/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 stycznia 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 726.987
  60014 Drogi publiczne powiatowe 726.987
  6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 726.987
    Razem zmniejszenia 726.987
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 135/XXXVI/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZMNIEJSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 233.802,83
  60014 Drogi publiczne powiatowe 233.802,83
  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 161.818,26
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71.984,57
    Razem zmniejszenia 233.802,83

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 135/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.03.2017 11:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż