Uchwała Nr 136/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzikow-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików"

Uchwała Nr 136/XXXVI/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzikow-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; ze zmianami) oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć w 2017 roku pożyczkę krótkoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewkow-Stary Dzików-OLeszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików" w wysokości 1.977.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

§ 2

1. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2017 ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą na rachunek pożyczki Gminy Stary Dzików, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych.
2. Odsetki od pożyczki spłacane będą z dochodów własnych budżetu gminy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki oraz zabezpieczenia terminowej spłaty pożyczki określonej w § 1 w fonnie weksla własnego "In blanco" wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 136/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzikow-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.03.2017 15:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż