Uchwała Nr 159/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzes

Uchwała Nr 159/XXI/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wzory deklaracji:
1)
na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2)
na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
3)
na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik nr 3 do uchwały
dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 111/XIII/2003 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 159/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzes
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.07.2005 11:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.03.2011 14:20 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
29.07.2005 11:44 Edycja dokumentu - dodanie załączników
(Zbigniew Broź)
29.07.2005 11:42Dodano załącznik "Wzór deklaracji na podatek leśny -
strona 2"
(Zbigniew Broź)
29.07.2005 11:42Dodano załącznik "Wzór deklaracji na podatek leśny -
strona 1"
(Zbigniew Broź)
29.07.2005 11:42Dodano załącznik "Wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości - strona 3"
(Zbigniew Broź)
29.07.2005 11:42Dodano załącznik "Wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości - strona 2"
(Zbigniew Broź)
29.07.2005 11:36 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)