Uchwała Nr 137/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 137/XXXVI/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletnich projektów stanowiących przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 129/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików" poprzez zmniejszenie zakresu przedsięwzięcia w 2017 roku wskutek zmniejszenia wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
2. W związku ze zmianą o której mowa w ust. 1 zmniejszeniu ulegają wydatki na w przedsięwzięcie wymienione w ust. 1 w 2017 r. o kwotę 233.802,83 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie ulegają zmniejszeniu do kwoty 3.208.430,51 zł.
3. Limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o kwotę 233.802,83 zł, w tym w roku 2017 o kwotę 233.802,83 zł:

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2023, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 137/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.03.2017 12:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż