Uchwała Nr 140/XXXVII/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego"

Uchwała Nr 140/XXXVII/2017
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Gminy Stary Dzików wyraża wolę przystąpienia Gminy Stary Dzików do partnerstwa i wspólnej realizacji projektu pn. "Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego", w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP na lata 2014 - 2020.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do zawarcia Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu z Gminą Dzikowiec i Baligród.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 140/XXXVII/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.03.2017 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż