Uchwała Nr 141/XXXVIII/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 141/XXXVIII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2016r. poz. 2294)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 1281XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 11 w dziale 400 rozdziale 40002, dziale 700 rozdziale 70005, dziale 756 rozdziale 75616, dziale 900 rozdziale 90001 i 90002 w dochodach bieżących zmienia się zapis: "- wpływy ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego" na: "- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia" oraz zmienia się paragraf 0690 "Wpływy z różnych opłat" na 0640 "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień".
2. W § 11 w dziale 855 rozdziale 85501 i 85502 paragraf 0970 "Wpływy z różnych dochodów" zmienia się na paragraf 0940 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych".
3. W § 12 w dziale 855 rozdziale 85501 i 85502 paragraf 2910 otrzymuje brzmienie: "Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 141/XXXVIII/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.03.2017 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż