Uchwała Nr 142/XXXVIII/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Uchwała Nr 142/XXXVIII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 81.181 zł, z następujących źródeł:
a) subwencja oświatowa - 80.772 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 409 zł
2. Szczegółowe kwoty zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek
klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 105.820 zł, z przeznaczeniem na:
a) zadanie "Przebudowa studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej w m. Cewków i Stary Dzików" - 34.000 zł
b) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń strażaków OSP - 37.300 zł
c) umowę o dzieło w ramach działań promocyjnych gminy - 1.550 zł
d) zakup usług związanych z realizacją projektu "Szkolny Klub Sportowy" - 420 zł
e) szacowanie wartości działek należących do Gminy - 6.000 zł
f) wykonanie prac geodezyjnych związanych m.in. z podziałem działek gminnych - 8.000 zł
g) opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej przebudowy odcinków dróg gminnych - 12.000 zł
- nr 105009R ul. Kusocińskiego w km 0+000 - 0+330 nr ewid. dz.2169, 2168, 2237/1 w m. Stary Dzików
- nr 105267R ul. Kopernika w km 0+518 - 0+771 nr ewid. dz. 2185, 2176 w m. Stary Dzików
- nr 105008R (boczna ul. Cieszanowskiej za Bożnicą) w km 0+000 - 0+264 nr ewid. dz. 2137, 2135, 2136 w m. Stary Dzików
h) opracowanie studium wykonalności dlaprojektu parasolowego dotyczącego mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Stary Dzików - 6.550 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 187.001 zł, przeznaczone na:
a) wynagrodzenie kierowcy dowożącego niepełnosprawne dzieci do placówek oświatowych - 37.720 zł
b) zakup materiałów w ramach promocji gminy - 1.550 zł
c) zakup usług związanych z działalnością leśną - 66.959 zł
d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych - 80.772 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 142/XXXVIII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 22 lutego 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 409
  75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 409
  0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 409
2. 758 Różne rozliczenia 80.772
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 80.772
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 80.772
    Razem zmniejszenia 81.181
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 142/XXXVIII/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 22 lutego 2017 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 12.000
  60016 Drogi publiczne gminne 12.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.000
  4300 Zakup usług pozostałych 6.000
3. 710 Działalność usługowa 8.000
  71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 8.000
  4300 Zakup usług pozostałych 8.000
4. 750 Administracja publiczna 1.550
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.550
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.550
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37.300
  75412 Ochotnicze straże pożarne 37.300
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.300
6. 801 Oświata i wychowanie 420
  80195 Pozostała działalność 420
  4300 Zakup usług pozostałych 420
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.550
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 34.000
  4270 Zakup usług remontowych 34.000
  90095 Pozostała działalność 6.550
  4300 Zakup usług pozostałych 6.550
    Razem zwiększenia 105.820
I   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 66.959
  02001 Gospodarka leśna 66.959
  4300 Zakup usług pozostałych 66.959
2. 750 Administracja publiczna 1.550
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.550
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.550
3. 801 Oświata i wychowanie 118.492
  80101 Szkoły podstawowe 80.772
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.772
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.000
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 37.720
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37.720
    Razem zmniejszenia 187.001

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 142/XXXVIII/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.03.2017 14:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż