Uchwała Nr 160/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” określonego uchwałą Nr 108/XII

Uchwała Nr 160/XXI/2004
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego
p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy”
określonego uchwałą Nr 108/XIII/2003

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” poprzez:
1)
zwiększenie w 2005 r. zakresu wykonywania programu na zadaniu “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie” o wykonanie instalacji c.o. i zmniejszenie o wykonanie łącznika – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000 zł
,
2)
zwiększenie w 2005 r. zakresu wykonywania programu na zadaniu “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie – dokończenie budowy budynku dydaktycznego Gimnazjum w Starym Dzikowie” o koszty ekspertyz i inspektora nadzoru na kwotę wydatków 20.000 zł.

Łączne wydatki na program pozostają bez zmian.

Wykaz zawierający limity wydatków na realizację programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” w latach 2003-2005 po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 160/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” określonego uchwałą Nr 108/XII
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.07.2005 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż