Zarządzenie Nr 2/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy w 2017 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie za święto przypadające w innym dniu niż niedziela:
1. Za dzień 11 listopada - dzień 2 maja 2017 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.03.2017 13:27
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.03.2017 13:27