Zarządzenie Nr 5/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 25.090,00 w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" na kwotę 25.090,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków okreśia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 stycznia 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 25.090 25.090
  80101 Szkoły podstawowe 0 21.960
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0 8.949
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 13.011
  80103 Oddziały przedszkolne 3.271 0
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.271 0
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0 3.130
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0 3.130
  80110 Gimnazja publiczne 21.819 0
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.819 0

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:30.03.2017 14:39
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:30.03.2017 14:39