Zarządzenie Nr 6/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 1O pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 2.759 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 2.759 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 stycznia 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.759 2.759
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   2.759
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.759
  90095 Pozostała działalność 2.759  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2.759  
    Razem 2.759 2.759

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.03.2017 14:27
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:31.03.2017 14:28