Zarządzenie Nr 9/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 423.900 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 351.900 zł
- świadczenie wychowawcze - 22.900 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- zasiłki stałe - 4.100 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 45.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 11.989 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich - 689 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.400 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.600 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 800 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 4.500 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 423.900 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 45.000 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 351.900 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 4.100 zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 22.900 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 11.989 zł, w tym na:
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.200 zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 4.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania z zakresu spraw obywatelskich - 689 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze - 4.600 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 374.800 zł, z tego na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 351.900 zł
- świadczenia wychowawcze - 22.900 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 6.689 zł, z tego na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.400 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.600 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich - 689 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 17.147 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 697 zł
b) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 1.000 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 450 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 15.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 lutego 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 49.100
  85216 Zasiłki stałe 4.100
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4.100
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 45.000
2. 855 Rodzina 374.800
  85501 Świadczenie wychowawcze 22.900
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 22.900
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 351.900
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 351.900
    Razem zwiększenia 423.900
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 689
  75011 Urzędy wojewódzkie 689
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 689
2. 852 Pomoc społeczna 11.300
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.200
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.400
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 800
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.500
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4.500
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.600
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4.600
    Razem zmniejszenia 11.989

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 lutego 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 49.100
  85216 Zasiłki stałe 4.100
  3110 Świadczenia społeczne 4.100
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45.000
  3110 Świadczenia społeczne 45.000
2. 855 Rodzina 374.800
  85501 Świadczenie wychowawcze 22.900
  3110 Świadczenia społeczne 22.900
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 351.900
  3110 Świadczenia społeczne 330.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.900
    Razem zwiększenia 423.900
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 689
  75011 Urzędy wojewódzkie 689
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 689
2. 852 Pomoc społeczna 11.300
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.200
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.200
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.500
  3110 Świadczenia społeczne 4.500
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.600
  4110 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.500
  4120 Składki na Fundusz Pracy 400
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.700
    Razem zmniejszenia 11.989

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 lutego 2017 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 374.800
  85501 Świadczenie wychowawcze 22.900
  3110 Świadczenia społeczne 22.900
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 351.900
  3110 Świadczenia społeczne 330.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.900
    Razem zwiększenia 374.800
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 689
  75011 Urzędy wojewódzkie 689
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 689
2. 852 Pomoc społeczna 6.000
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.400
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.400
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.600
  4110 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.500
  4120 Składki na Fundusz Pracy 400
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.700
    Razem zmniejszenia 6.689
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 374.800
  85501 Świadczenie wychowawcze 22.900
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 22.900
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 351.900
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 351.900
    Razem zwiększenia 374.800
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 689
  75011 Urzędy wojewódzkie 689
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 689
2. 852 Pomoc społeczna 6.000
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.400
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.400
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.600
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4.600
    Razem zmniejszenia 6.689

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 lutego 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 697 697
  02001 Gospodarka leśna 697 697
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   697
  4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 697  
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.000 1.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000 1.000
  4300 Zakup usług pozostałych   1.000
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000  
3. 750 Administracja publiczna 450 450
  75095 Pozostała działalność 450 450
  4190 Nagrody konkursowe 450  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   450
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000 15.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   15.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   15.000
  90095 Pozostała działalność 15.000  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 15.000  
    Razem 17.147 17.147

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.04.2017 09:19
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.04.2017 09:23