Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póź. zm.) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r. z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Postanawiam wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.977.000 zł, którą Gmina Stary Dzików planuje zaciągnąć w 2017 roku ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w tym na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików".
2. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2017 ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą na rachunek pożyczki Gminy Stary Dzików, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych.
3. Spłata odsetek w wysokości 9.885 zł nastąpi w roku 2017.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.04.2017 09:34
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.04.2017 09:34