Zarządzenie nr 12/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
- Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Dzików
z dnia 20 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Stary Dzików na rok 2017

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.), § 3 pkt 3, § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), zarządzenia Nr 14/2017 Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej województwa podkarpackiego w 2016 r. oraz zarządzenia nr 4/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. Starosty Lubaczowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu lubaczowskiego w 2017 r.

zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się:
1. Ocenę realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w gminie Stary Dzików za 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. "Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 25 stycznia 2017 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na 2017 rok", stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się: "Kalendarzowy plan działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Stary Dzików w 2017 roku", stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§ 3. Zobowiązuje się do realizacji zadań zawartych w "Kalendarzowym planie działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Stary Dzików w 2017 roku - wszystkich wykonawców i współwykonawców.
§ 4. Zobowiązuje się pracownika ds. Obrony Cywilnej w oparciu o wytyczne określone w § 1 pkt. 2 i kalendarzowy plan określony w § 2 do opracowania rocznych planów zamierzeń w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w terminie do dnia 20 lutego 2017 roku.
§ 5. Roczny plan zamierzeń przed zatwierdzeniem przez szefa obrony cywilnej miasta i gminy należy uzgodnić w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie.
§ 6. O wykonaniu zadań wynikających z planu zamierzeń należy powiadomić Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w ostatecznym terminie do dnia 30 listopada 2017 roku za okres 3 kwartałów i do 10 stycznia 2018r. za IV kwartał 2017 r.
§ 7. Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć planu powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Dzików.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2017 r.


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 12/2017
z dnia 20 lutego 2017 r.
Wójta Gminy Stary Dzików
- Szefa OC Gminy

Ocena
realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w Gminie Stary Dzików w 2016 roku.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności realizowane były zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Gminy Stary Dzików w 2016 roku.
Podstawowy cel działania - "zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których obowiązek wynika z odrębnych przepisów oraz doskonalenie obecnie obowiązujących rozwiązań organizacyjno - prawnych w dziedzinie obrony cywilnej, dostosowanie ich do aktualnych wyzwań i potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z planowaniem, wykrywaniem zagrożeń, ostrzeganiem i alarmowaniem, kontynuowanie procesu doskonalenia struktur obrony cywilnej w sferze ochrony ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych oraz przezwyciężania ich bezpośrednich następstw poprzez dostosowywanie istniejących rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa" został osiągnięty, a zaplanowane w kalendarzowym planie działania gminy na 2016 rok zamierzenia były realizowane dobrze i terminowo.
Główny wysiłek działań skierowano na:
1. prowadzenie działań doskonalących w zakresie: planowania i szkolenia w ramach systemów wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania;
2. kontynuowanie procesu dostosowywania istniejących rozwiązań w dziedzinie obrony cywilnej do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa;
3. analizowanie i opracowywanie rozwiązań usprawniających realizację zadań obrony cywilnej w obowiązującym stanie prawnym w Polsce;
4. wdrażanie wynikającej z aktów prawa międzynarodowego zasady rozdziału zagadnień dotyczących ochrony ludności od realizacji zadań obronnych;
5. działaniu doskonalącym w zakresie planowania zadań oraz wzmocnienia struktur obrony cywilnej;
W zakresie zarządzania kryzysowego - zasadnicze cele działania określone w Kalendarzowym planie w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego na 2016 rok zostały zrealizowane.
Realizując zapisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz innych uregulowań prawnych z zakresu bezpieczeństwa podejmowane były działania polegające na bieżącej aktualizacji dokumentów organizacyjno - planistycznych na potrzeby zarządzania kryzysowego.
Zarządzeniem Starosty Lubaczowskiego nr 24/2016 z dnia 12 maja 2016 r. powołano Centrum Koordynacji Zarządzania Kryzysowego Światowych Dni Młodzieży z siedzibą w Lubaczowie, którego zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie ŚDM.
W dalszym ciągu doskonalony był system wymiany informacji o zagrożeniach i zdarzeniach oraz przygotowania służb do reagowania na zdarzenia kryzysowe. Wymiana informacji ulega ciągłemu doskonaleniu zarówno w obszarze monitorowania i analizy sytuacji jak i narzędzi informatycznych.
Słabym ogniwem jest wymiana informacji poza godzinami urzędowania, kiedy to pojawiają się trudności z właściwym przekazem, i odbiorem komunikatów i ostrzeżeń o zagrożeniach oraz uruchamianiem procedur w początkowym okresie rozwoju zagrożenia. Zdarza się często, że komunikaty i ostrzeżenia przychodzą do GCZK tuż przed zakończeniem pracy przesyłane do jednostek podległych są odbierane przez adresata na drugi dzień.
W zakresie działalności planistycznej i prac organizacyjnych kontynuowano prowadzenie aktualizacji dokumentów planistycznych OC dostosowując je do oceny zagrożeń i zmian wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym i innych aktów prawnych. Dokonano aktualizacji planu dystrybucji preparatów jodowych.
W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania kontynuowano proces przystosowania systemów; wykrywania i alarmowania (SWA) oraz wczesnego ostrzegania (SWO), do realizacji zadań w przedmiotowym obszarze ich działania wynikające ze specyfiki zagrożeń na terenie gminy.
Wśród rozwiązań organizacyjnych, których konieczność wdrażania wymuszają aktualne sytuacje kryzysowe, priorytetowe znaczenie ma proces integracji systemu zarządzania kryzysowego z systemem wykrywania i alarmowania.
W celu utrzymania struktur organizacyjnych SWA i SWO w gotowości do realizacji zadań w warunkach sytuacji kryzysowej czasu pokoju i wojny, kontynuowano proces szkoleniowy w obszarze SWA.
Głównym przedsięwzięciem w tym zakresie był wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania "RENEGADE - SAREX 1611", przeprowadzony w dniach 7-9 czerwca 2016 r. Trening wykazał dobry stan przygotowania struktur gminy SWA do realizacji przewidzianych zadań.
W zakresie działalności szkoleniowej zasadniczym celem działania była kontynuacja szkolenia podstawowego kadry kierowniczej oraz pracowników merytorycznych inowozatrudnionych.
Uzupełnieniem podnoszenia kwalifikacji było także powiatowe kompleksowe ćwiczenie zgrywające "JESIEŃ 2016", które odbyło się w październiku 2016 r. Ćwiczenie były sprawdzianem umiejętności współpracy i współdziałania sił ratowniczych i interwencyjnych.
W zakresie logistycznego zabezpieczenia. Powołany został gminny koordynator ds. zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. Brak jest studni awaryjnych. Trudności z zaopatrzeniem ludności w wodę w sytuacjach awarii urządzeń wodociągowych uwidacznia potrzebę utrzymania studni publicznych.
Zmniejszyła się liczba obiektów na bazie których można przygotować punkty zabiegów specjalnych: sanitarnych, odkażania odzieży, transportu czy zabiegów weterynaryjnych. Wynika to z przekształceń własnościowych, stąd odbudowa tych struktur musi nastąpić na bazie obiektów podległych gminie. Wiele do życzenia pozostawia stan sprzętu OC, ze względu na jego wiek i przydatność w dzisiejszych czasach, warunki przechowywania - magazyny w piwnicach, bez odpowiedniej wentylacji.


Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 12/2017
z dnia 20 lutego 2017 r.
Wójta Gminy Stary Dzików
- Szefa OC Gminy

Wytyczne
Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Dzików do działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2017 r.

Zasadniczym celem działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2017 r. przez Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy będzie kontynuowanie procesu doskonalenia obrony cywilnej w sferze ochrony ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych oraz przezwyciężania ich bezpośrednich następstw poprzez dostosowywanie istniejących rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności do aktualnych wyzwań i potrzeb z zakresie bezpieczeństwa.
Główny wysiłek naleŻY skierować na:
1) dostosowanie istniejących rozwiązań w dziedzinie obrony cywilnej do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa;
2) analizowanie i opracowywanie rozwiązań usprawniających realizację zadań obrony cywilnej w obowiązującym stanie prawnym w Polsce;
3) wdrażaniu wynikającej z aktów prawa międzynarodowego zasady rozdziału zagadnień dotyczących ochrony ludności od realizacji zadań obronnych;
4) prowadzenie działań doskonalących w zakresie planowania i szkolenia w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz Systemu Powszechnego Ostrzegania Wojsk i Ludności Cywilnej o Zagrożeniu Uderzeniami z Powietrza;
5) kontynuowanie procesu wdrażania wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywnych w zakresie zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.
Dla właściwej realizacji przyjętego celu należy:
I. W zakresie organizacyjnym.
1. Integrować i rozwijać współpracę pomiędzy organami rządowymi i samorządowymi w zakresie włączania jednostek organizacji pozarządowych (OSP, GOPR, WOPR, PCK, oraz innych) w struktury obrony cywilnej jako formacji OC;
2. Pobudzać oraz inicjować wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi zadania obrony cywilnej.
3. Planować i przeprowadzać działania kontrolne na - szczeblu samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej;
II. W zakresie planowania
1. Kontynuować prace związane z opracowaniem, doskonaleniem i wdrażaniem planów obrony cywilnej oraz przeprowadzić analizę stanu opracowania gminnego planu obrony cywilnej;
2. Dokonać analizy realizacji wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2016
roku;
III. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania.
1. Utrzymywać w stałej gotowości system alarmowania ludności oraz doskonalić go poprzez dalszą rozbudowę i modernizację z wykorzystaniem publicznych oraz niepublicznych sieci
IP, radiotelefonów cyfrowych oraz syren elektronicznych i cyfrowych.
2. Doskonalić system wczesnego ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania, stanowiące podstawę do planowania i realizacji zadań obrony cywilnej poprzez precyzyjne rozpoznanie, prognozowanie i ocenę zagrożeń przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi takich jak mapy cyfrowe, bazy danych o zagrożeniach, programy komputerowe do prognozowania rozwoju zdarzeń oraz inne tego typu narzędzia;
3. Wdrożyć do bieżącej działalności nową metodykę wymiany informacji i prognozowania skażeń w sytuacji w sytuacji użycia broni masowego rażenia.
4. Doskonalić system powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach uderzeniami z powietrza oraz uczestniczyć w ćwiczeniach z wykorzystaniem w praktyce sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, a także uczestniczyć w comiesięcznych sprawdzianach łączności.
5. Uczestniczyć w ćwiczeniach z wykorzystaniem w praktyce sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, a także w jego comiesięcznych treningach.
IV. W zakresie edukacji.
1. Ćwiczenia struktur i orgariów OC realizować zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej oraz poradnikiem metodycznym przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej;
2. Prowadzić bieżącą aktualizację stanów osobowych kadry instruktorów OC, celem realizacji zadań szkoleniowych w obszarze powszechnej samoobrony dla ludności i pracowników zakładów pracy;
3. Organizować szkolenia (podstawowe i doskonalące) dla instruktorów OC uwzględniające tematykę zagrożeń lokalnych;
4. Kontynuować propagowanie wiedzy wśród ludności cywilnej i pracowników zakładów pracy w obszarze powszechnej samoobrony dotyczącej potencjalnych zagrożeń czasu wojny i pokoju oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeń, z wykorzystaniem środków masowego przekazu, stron internetowych, ulotek i publikacja oraz organizację pogadanek i szkoleń;
5. Podnosić świadomość obywateli oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
6. Sprawować bieżący nadzór nad realizacją szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej.
V. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej
1. Prowadzić inwentaryzację sprzętu magazynowego oraz sprzętu przeznaczonego dla formacji OC. Sprzęt przestarzały i nieprzydatny wycofywać zgodnie z obowiązującymi przeprsami.
2. Pozyskiwać, w miarę posiadanych środków finansowych sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do realizacji zadań OC uwzględniając analizę zagrożeń na danym terenie oraz postanowienia wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie normatywnych w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 20 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Stary Dzików na rok 2017
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.04.2017 10:10
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.04.2017 10:10