Zarządzenie Nr 13/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Działając na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) art. 9a ust. 2, 3 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1390 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 44/VII/2011 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny w Starym Dzikowie w następującym składzie:
1. Barbara Żyła
2. Małgorzata Bębnik
3. Bogumiła Broź-Kiczuła
4. Kazimiera Tracz
5. Elżbieta T omaszczuk
6. Bernadeta Tabor
7. Maria Jabłońska
8. Wiesław Kotula
9. Wiesław Kuterbach

§ 2

Zespół wykonuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Tracą moc: Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 12 kwietnia 2012 r. oraz Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 25 listopada 2013 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 21.02.2017 r.

REGULAMIN
Zespołu Interdyscyplinarnego
do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

§ 1

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest:
1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493).
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362).
4. Zarządzenie Nr 48 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie.
5. Uchwała Nr 43/VII/2011 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.

§ 2

Zasadniczym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb dla wypracowania formuły skuteczniejszej współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Cele strategiczne:
1. Zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy.
2. Zatrzymanie sytuacji przemocy - zmmejszarue negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie.
3. Wychodzenie z sytuacji przemocy - zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.
4. Poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.

§ 3

Realizacja zadań Zespołu polegać będzie na wymianie informacji, tworzeniu wspólnej mapy sytuacji klienta i jego rodziny, opracowywaniu diagnozy potrzeb klienta i zaplanowaniu strategii działania w celu przywracania zdolności do samodzielnego funkcjonowania i zapewniania elementarnego bezpieczeństwa i łagodzenia występujących objawów sytuacji kryzysowej.
Członkami Zespołu są kierownicy lub przedstawiciele instytucji, które podpisały porozumienie o współpracy.
Zespół lub przewodniczący może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Członkami grup roboczych są pracownicy instytucji, z którymi podpisano porozumienie o współpracy, zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w szczególnych przepisach prawa i dotyczących zakresu działania tych instytucji. Osoby powołane do udziału w posiedzeniu grupy roboczej z poza Zespołu Interdyscyplinarnego przed przystąpieniem po raz pierwszy do pracy składają oświadczenie o ochronie danych osobowych.
Posiedzenie całego Zespołu zwoływane będzie przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę w przypadku konieczności podjęcia nowych ustaleń, inicjatyw lub przekazania informacji niezbędnych do właściwego rozwiązywania problematyki kryzysowej, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 4

Członkowie Zespołu będą przeszkoleni w zakresie rozpoznawania i uruchamiania procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Członkowie Zespołu uczestniczą w szkoleniach i konferencjach dotyczących przemocy w celu nabywania i wymiany doświadczeń.

§ 5

Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup roboczych może dokonać każdy członek Zespołu lub grupy roboczej. Osoba zgłaszająca sprawę ustala z Przewodniczącym skład, miejsce i termin posiedzenia grupy roboczej. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego.
Przewodniczący zespołu zwołuje posiedzenie grupy roboczej na podstawie kwestionariusza zgłoszeniowego, podając czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną. Dopuszcza się możliwość przekazania w momencie zwoływania grupy roboczej kopii kwestionariusza zgłoszeniowego.
Przewodniczący zaprasza na posiedzenie grupy roboczej przedstawicieli instytucji wskazanych w kwestionariuszu. Dopuszcza się, po konsultacji z osobą zgłaszającą sprawę, możliwość uczestnictwa na posiedzeniu przedstawiciela innej instytucji wchodzącej w skład Zespołu, a nie wskazanej w kwestionariuszu zgłoszenia.
Skład grup roboczych uzależniony jest od problemu - może być zmienny.
Posiedzenia grup roboczych odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w udzielanie pomocy oraz w innym terminie.

§ 6

Grupa robocza powołana w sprawie spotyka się minimum dwa razy.
Na pierwszym spotkaniu roboczym grupa robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub środowisku, określający osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań, opis zadań dla poszczególnych członków grupy roboczej, a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych, bądź środowiska. Plan pomocy ustala ię przy uczestnictwie osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska, których sprawa dotyczy. W sprawach wyjątkowych, możliwe jest określenie planu pomocy bez obecności osoby, rodziny, bądź przedstawicieli grup problemowych lub środowiska, których posiedzenie dotyczy. W tej sytuacji o wyniku posiedzenia i zobowiązaniach ze strony członków grupy roboczej zainteresowane osoby informuje się niezwłocznie.
Na drugim spotkaniu grupy roboczej przedstawiane są przez członków działania podjęte na rzecz osoby, rodziny, grupy problemowej lub środowiska. Istnieje możliwość zwoływania kolejnych spotkań w danej sprawie.

§ 7

Przewodniczący gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in.: ilości spraw skierowanych do grup roboczych, składu poszczególnych grup, efektów pracy grup. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.
W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi bądź środowiskiem gromadzona jest następująca dokumentacja:
a) Kwestionariusz zgłoszeniowy - dokument potwierdzający zgłoszenie problemu do rozpatrzenia przez grupy robocze, do kwestionariusza dołączane są kopie dokumentów dostarczonych przez osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowiska (wzór załącznik nr 1.).
b) Pisemna zgoda osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, której sprawa ma być przekazana do rozpatrzenia w ramach pracy grupy roboczej. Zastrzega się, że w sytuacjach wyjątkowych (np. w przypadku zagrożenia dobra dziecka lub zgłoszenia dokonywanego przez dziecko) grupę roboczą zwołuje się w trybie natychmiastowym i bez wymaganej zgody (wzór załącznik nr 2.).
c) Plan działań grupy roboczej - opis zadań dla poszczególnych członków grupy oraz osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska (wzór załącznik nr 3.).
d) Monitoring działań grup roboczych - realizacja zadań określonych w planie działań przez członków grup roboczych i osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowisk (wzór załącznik nr 4.).
Ponadto dokumentację posiedzenia grup roboczych stanowi lista obecności.
Dokumentacja jest gromadzona w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.

§ 8

Zgodnie z art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Członkowie Zespołu, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych, w przypadkach powzięcia podejrzenia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny klienta, mogą niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Komisariat Policji w Starym Dzikowie lub Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie, bez konieczności zwoływania całego Zespołu.

§ 9

Z posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół.


Załącznik nr 1

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

Instytucja zgłaszająca: ...................................................................................................................................
Data zgłoszenia: ...........................................................................................................................................
Określenie problemu/ów: ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Opis sytuacji (skład rodziny, fakty i okoliczności): ...............................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Przebieg dotychczasowych działań i udzielonej pomocy: .....................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Proponowany skład zespołu: ..........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Data posiedzenia zespołu: ................................................. (wypełnia Przewodniczący).

...............................................
(podpis osoby zgłaszającej sprawę)


Załącznik nr 2

............................................
(miejscowość, data)

...................................................
(imię i nazwisko)
...................................................
(ulica, numer domu)
...................................................
(miejscowość)
...................................................
(tel. kontaktowy)

1. Wyrażam zgodę na podjęcie przez Zespół Interdyscyplinarny lub grupę roboczą funkcjonujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie działań na rzecz mojej osoby/rodziny.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań przez Zespół Interdyscyplinarny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
3. Dla potrzeb pracy Zespołu Interdyscyplinarnego przekazuję kserokopię następujących dokumentów: .....................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

.................................
(podpis)


Załącznik nr 3

.....................................
(data, miejscowość)

......................................
(nr sprawy)

PLAN DZIAŁAŃ GRUPY ROBOCZEJ

Dotyczy:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby lub przedstawiciela rodziny)

Zadania członków grupy:

Instytucja Działanie
   
   
   
   
   

Zadania dla osoby/rodziny: .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Kolejne spotkanie grupy - data .....................................................

Podpisy uczestników grupy roboczej:


Załącznik nr 4

......................................
(data, miejscowość)

......................................
(nr sprawy)

MONITORING DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO LUB GRUPY ROBOCZEJ

Dotyczy:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby lub przedstawiciela rodziny)

Zadania członków zespołu lub grupy:

Zrealizowane działania Czy osoba/rodzina wymaga dalszego wsparcia Dalsze działania
     
     
     
     
     

Dalsze zadania dla osoby/rodziny: ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Kolejne spotkanie zespołu lub grupy - data ....................................................

Podpisy uczestników zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.04.2017 13:31
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:26.06.2018 11:06