Zarządzenie Nr 16/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 9.210 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 1.660 zł
b) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 1.150 zł
c) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 4.000 zł
d) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 2.400 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 2 marca 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 1.660 1.660
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.500 1.500
  4270 Zakup usług remontowych 1.500  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.500
  75095 Pozostała działalność 160 160
  4190 Nagrody konkursowe 160  
  4300 Zakup usług pozostałych   160
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.150 1.150
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1.150 1.150
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.150
  4430 Różne opłaty i składki 1.150  
3. 801 Oświata i wychowanie 4.000 4.000
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 4.000 4.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4.000
  4270 Zakup usług remontowych 4.000  
4. 851 Ochrona zdrowia 2.400 2.400
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.400 2.400
  4190 Nagrody konkursowe 2.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.400
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400  
    Razem 9.210 9.210

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.04.2017 13:54
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.05.2017 09:50