Uchwała Nr 144/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 144/XXXIX/2017
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60)

uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwała określa:
1. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Stary Dzików klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stary Dzików na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Tym samym gminazjum w Starym Dzikwoie kończy działalność w dniu 31.08.2017 r. i gimnazjum w Cewkowie kończy swoją działalność w dniu 31.08.2017 r.
3. Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzików od 1 września 2019r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 67/VII/2003 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Stary Dzików oraz Uchwała Nr 68/VII/2003 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia Zespołów Szkół w Gminie Stary Dzików oraz określenia ich obwodów.

§ 3

Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, a także na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 144/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2017 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż