(utraciła moc w uchwale nr 196/L/2018) Uchwała Nr 145/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików

(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 196/L/2018)

Uchwała Nr 145/XXXIX/2017
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) po zasięgnięciu opinii podmiotów wymienionych w art. 11a ust. 7 w/w ustawy

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 73/XX/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc w uchwale nr 196/L/2018) Uchwała Nr 145/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2017 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.11.2019 12:31 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
06.11.2019 12:29Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
09.04.2018 09:41Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
07.04.2017 10:42 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
07.04.2017 10:42 Dodano załącznik "Załącznik" (Zbigniew Broź)
07.04.2017 10:42 Usunięto załącznik Załącznik (Zbigniew Broź)
06.04.2017 15:17 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
06.04.2017 15:17 Dodano załącznik "Załącznik" (Zbigniew Broź)
06.04.2017 15:16 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
06.04.2017 15:16 Usunięto załącznik Załącznik (Zbigniew Broź)
04.04.2017 14:44 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)