Uchwała Nr 162/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2005 rok

Uchwała Nr 162/XXII/2005
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2005 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit “d”, lit “i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ust. 1, art. 122, 124, 128 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Stary Dzików

uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 11.316.530,– zł, w tym:

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 624.897,– zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 10.784.530,– zł, w tym:

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 624.897,– zł.

3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 532.000,– zł i przeznacza się na spłatę pożyczek w kwocie 532.000,– zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000,– zł.

§ 3

Ustala się pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na opracowanie dokumentacji na remont drogi Ułazów - Stary Dzików i Oleszyce - Cewków w kwocie 40.000,– zł.

§ 4

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 180.000,– zł i wydatków w wysokości 173.676,– zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 10.000,– zł i wydatków w wysokości 10.000,– zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.789.594,– zł, w tym na program pn.:

 1. “Dostępna Gmina” w kwocie 300.000,– zł
 2. zadanie – Odnowa centrum wsi, budowa miejsc postojowych, budowa i przebudowa ciągów pieszych w Starym Dzikowie – 300.000,– zł

  (dz. 600, rozdz. 60095).

 3. “Rozwój Edukacyjny i Sportowy Gminy” w kwocie 1.437.145,– zł
 4. zadanie – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie – 345.025,– zł

  (dz. 801, rozdz. 80101)

  zadanie – Dokończenie budowy budynku dydaktycznego Gimnazjum w Starym Dzikowie – 1.092.120,– zł

  (dz. 801, rozdz. 80110).

 5. “Porządkowanie gospodarki ściekowej” w kwocie 1.052.449,– zł

zadanie – Budowa kanalizacji w miejscowości Moszczanica – 1.052.449,– zł

(dz. 900, rozdz. 90001).

§ 7

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 41.800,– zł i wydatki wynikające z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2005 rok na kwotę 41.800,– zł.

§ 8

W dziale 801 “Oświata i wychowanie” i dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 15.750,– zł, w tym:
– dział 801 – 15.500,– zł
– dział 854 – 250,– zł

§ 9

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 85.220,– zł, w tym:

 • Zakład Weterynarii w wysokości 70.000,– zł na pokrycie ceny usług związanych z badaniem zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych,
 • Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w wysokości 15.220 zł.

§ 10

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 235.000,– zł, w tym:
– Biblioteka Publiczna – 70.000,– zł
– Ośrodek Kultury – 165.000,– zł

§ 11

 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem dokonywania zmian wysokości wydatków majątkowych.
 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom budżetowym Gminy, z wyjątkiem dokonywania zwiększeń wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych.

§ 12

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy na kwotę 100.000,– zł.

§ 13

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 100.000,– zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 532.000,– zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 162/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2005 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż