Uchwała Nr 148/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Uchwała Nr 148/XXXIX/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 253.200 zł, z przeznaczeniem na:
a) zakup pojemników na odpady komunalne dla miejsc użyteczności publicznej - 15.000 zł
b) zakup usług związanych z działalnością leśną - 150.000 zł
c) dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Starym Dzikowie - 22.000 zł
d) remonty studni kanalizacyjnych - 40.000 zł
e) dodatkową składkę członkowską dla Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska" - 6.500 zł
f) zadanie "Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1650R Stary Dzików-PGR Stary Dzików na długości 100 mb." - 19.700 zł.
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 253.200 zł.
2. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 253.200 zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 253.200 zł, z tego:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" - 253.200 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 148/XXXIX/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 marca 2017 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 150.000
  02001 Gospodarka leśna 150.000
  4300 Zakup usług pozostałych 150.000
2. 600 Transport i łączność 19.700
  60014 Drogi publiczne powiatowe 19.700
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.700
3. 750 Administracja publiczna 6.500
  75095 Pozostała działalność 6.500
  4430 Różne opłaty i składki 6.500
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40.000
  4270 Zakup usług remontowych 40.000
  90002 Gospodarka odpadami 15.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22.000
  92116 Biblioteki 22.000
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 22.000
    Razem zwiększenia 253.200

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 148/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2017 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż