Uchwała Nr 149/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych

Uchwała Nr 149/XXXIX/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych

Działając na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710) -

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 11/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Dieta określona w § 2 ulega obniżeniu w następujących przypadkach:
- w przypadku jednokrotnej nie usprawiedliwionej nieobecności radnego na sesjach i komisjach w kwartale, dieta ulega obniżeniu o 30% wysokości diety przez kolejne 3 miesiące
- w przypadku dwukrotnej nie usprawiedliwionej nieobecności radnego na sesjach i komisjach w kwartale, dieta ulega obniżeniu o 60% wysokości diety przez kolejne 3 miesiące
- w przypadku trzykrotnej nie usprawiedliwionej nieobecności radnego na sesjach i komisjach w kwartale, dieta nie przysługuje przez kolejne 3 miesiące.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 149/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2017 10:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż