Uchwała Nr 150/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pn. "Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminach wiejskich województwa podkarpackiego"

Uchwała Nr 150/XL/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia i zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pn. "Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminach wiejskich województwa podkarpackiego"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U., poz. 446 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Projekt pn. "Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminach wiejskich województwa podkarpackiego", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr wniosku WND-RPPK.09.02.00-18-0025j 16. Całkowita wartość projektu wynosi 759.415,11 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście złotych 11/100).

§ 2

Gmina Stary Dzików jako Partner Wiodący zobowiązuje się wnieść na rzecz projektu wkład własny niefinansowy w wysokości 17.040,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterdzieści złotych 00/100), w formie udostępnienia sal dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 150/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu pn. "Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminach wiejskich województwa podkarpackiego"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.05.2017 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż