Uchwała Nr 151/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Uchwała Nr 151/XL/2017
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc rzeczową dla Powiatu Lubaczowskiego w wysokości 19.700 zł na wykonanie przebudowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1650 R Stary Dzików-PGR Stary Dzików na długości 100 mb.

§ 2

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz jej przeznaczenie określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Stary Dzików a Powiatem Lubaczowskim.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 151/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.05.2017 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż