Uchwała Nr 152/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr 152/XL/2017
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 782)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną we wsi Cewków gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. ..........................* o pow. 0,06 ha na rzecz ............................*.

§ 2.

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 152/XL/2017
z dnia 26.04.2017r.

Lp. KW Nr ewid. działki Pow. działki (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w studium zagodpodarowania przestrzennego
1. ..........................* ..........................* 0,06 w. Cewków tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami

* na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) pominięto imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny działki i numer księgi wieczystej

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 152/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.05.2017 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż