Uchwała Nr 163/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki pomostowej

Uchwała Nr 163/XXII/2005
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 16 lutego 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki pomostowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie krótkoterminową pożyczkę pomostową w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na realizację zadania “Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami w m. Ułazów – II etap”.
Spłata kredytu nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania środków pomocy finansowej ARiMR, nie później niż do dnia 31.12.2005 r.

§ 2

Ustala się jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami weksel in blanco z deklaracją wekslową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 163/XXII/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki pomostowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2005 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż