Uchwała Nr 153/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Uchwała Nr 153/XL/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 62.980 zł, z przeznaczeniem na:
a) zakup samochodu ciężarowego - 16.000 zł
b) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej oraz studium wykonalności do projektu "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" - 33.450 zł
c) zadanie pn. "Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie" - 13.530 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 62.980 zł.
2. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 62.980 zł
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 62.980 zł, z tego:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" - 62.980 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 153/XL/2017
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5.575
  40002 Dostarczanie wody 5.575
  4300 Zakup usług pozostałych 2.500
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.075
2. 750 Administracja publiczna 29.530
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 29.530
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.530
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16.000
3. 801 Oświata i wychowanie 16.725
  80101 Szkoły podstawowe 16.725
  4300 Zakup usług pozostałych 7.500
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.225
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.575
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.575
  4300 Zakup usług pozostałych 2.500
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.075
5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.575
  92195 Pozostała działalność 5.575
  4300 Zakup usług pozostałych 2.500
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.075
    Razem zwiększenia 62.980

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 153/XL/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.05.2017 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż