Zarządzenie Nr 18/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 103.026 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 103.026 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 103.026 zł, w tym na:
- wypłatę wynagrodzeń w punktach i oddziałach przedszkolnych - 103.026 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 4.389 zł, w tym:
a) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 3.000 zł
b) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 1.389 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 marca 2017 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 103.026
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 43.026
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 43.026
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 60.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60.000
    Razem zwiększenia 103.026

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 marca 2017 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 103.026
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 43.026
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.026
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 60.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.000
    Razem zwiększenia 103.026

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 marca 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 851 Ochrona zdrowia 3.000 3.000
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.000 3.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3.000
  4220 Zakup środków żywności 3.000  
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.389 1.389
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   1.389
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1.389
  90095 Pozostała działalność 1.389  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1.389  
    Razem 4.389 4.389

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.05.2017 10:07
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.05.2017 10:23