Zarządzenie Nr 19/2017
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2016 rok

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) , art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2016 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu.

§ 2

Przedstawia się Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu wraz ze sprawozdaniem o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.05.2017 10:27
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.05.2017 10:27